E-mail link  
FORSIDE
OM SKOLEN
UDDANNELSER
EFTERUDDANNELSER
INTRANET
ForsidenFor eleverUddannelsesvejledningMål for -og indhold i -vejledningen

Mål for -og indhold i -vejledningen på Social og Sundhedsskolen Esbjerg


Målet med vejledningen er at den enkelte elev bliver i stand til håndtere processer der knytter sig til gennemførelse af det uddannelsesniveau eleven har valgt.
Vejledning kan foregå individuelt eller kollektivt og tager udgangspunkt i elevens personlige og generelle forudsætninger samt uddannelsens formål og indhold.


Den individuelle vejledning:


• kan foregå ved personlig kontakt inden uddannelsesstart og i løbet af uddannelsen både på elevens og vejlederens foranledning i skole såvel som i praktikken.
• foregår ved kontakt pr mail, telefon eller samtale om valg af niveauer, valgfag og valgfri specialefag.
• foregår ved en kontaktlærersamtale indenfor uddannelsens første 2 uger med henblik på afklaring af den enkelte elevs ressourcer og belastninger.


Den kollektive vejledning:


• foregår inden uddannelsesstart ved et informationsmøde, der omhandler sociale og ansættelsesmæssige forhold under uddannelsen, muligheder for specialpædagogisk støtte samt forhold vedrørende praktik.
• omfatter ved uddannelsesstart information om uddannelsens mål og opbygning ifølge uddannelsesordningen og den lokale undervisningsplan.
• foregår indenfor uddannelsens første uge med henblik på valg af niveauer, valgfag og valgfri specialefag samt fordeling af praktik.
• omkring muligheder for overgang til andre niveauer i uddannelsen forgår i løbet af uddannelsen ved de respektive vejledere.
• omkring muligheder for videregående uddannelse foregår 2 gange årligt for hele skolen samlet ved oplæg fra Studievalg og ved information ved afslutningen af hovedforløbet trin 2 – mundtlig og skriftligt ved brev fra Studievalg.

 

 

 
Webdesign by: kirk-holm.dk Copyright