E-mail link  
FORSIDE
OM SKOLEN
UDDANNELSER
EFTERUDDANNELSER
INTRANET
ForsidenKurser / EfteruddannelserPraktisk informationPraktiske oplysninger

Praktiske oplysninger / tilmeldingsbetingelser

 

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
Gjesinglund Alle 8
6715 Esbjerg N
TLF. 7610 6010
FAX. 7610 6011
www.sosuesbjerg.dk

 

Åbningstid: Mandag - torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-14.00.

 

AMU

 

Målgruppe for AMU
Du tilhører målgruppen, hvis du arbejder indenfor social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område, og har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark på uddannelsestidspunktet.

 

Tilmelding

Tilmelding til AMU-kurser foregår elektronisk via portalen www.efteruddannelse.dk. Dette kræver digital signatur samt retten til at administrere VEU-kurser.

Medarbejdere med løn under kurset

Får du løn under kurset, skal virksomhedens kursusadministrator tilmelde dig via portalen.

Medarbejdere uden løn under kurset

Får du ikke løn under kurset, kan du selv tilmelde sig via portalen med dit NemID.

 

For medarbejdere der er bosat eller beskæftiget på Grønland eller Færøerne bortfalder statstilskuddet, og den fulde pris skal betales for kurset.

 

På den landsdækkende portal kan du og din virksomhed finde relevante kurser samt tilmelde medarbejdere og få overblik over gennemførte og fremtidige kursusaktiviteter.

Find kurserne der udbydes på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg på portalen www.efteruddannelse.dk ved at skrive skolens navn i det hvide søgefelt.

 

Tilmeldingsfrister

Tilmeldingsfristerne ud for de enkelte kurser bedes overholdt. Ved tilmeldingsfristen tager skolen stilling til kursets afholdelse i forhold til antal tilmeldte på kurset. 
 

Optagelse

På alle vore kurser optager vi efter "først til mølle" princippet. Der skal som hovedregel være 25 kursister tilmeldt for at vi kan afholde kurset.

Du modtager en bekræftelse på din tilmelding umiddelbart  efter  tilmeldingsfristens udløb.

Pr. 1. september 2017 overgår vi til digital fremsendelse via E-boks.

Såfremt et kursus må aflyses fordi der ikke er et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, vil du modtage besked herom. Vi vil, så vidt det er muligt, tilbyde dig et tilsvarende kursus enten her på skolen eller hos en anden udbyder af AMU-kurser. Du har også selv mulighed for at finde et tilsvarende kursus på portalen www.efteruddannelse.dk.

 

Deltagerbetaling

AMU-kurserne er som udgangspunkt gratis for målgruppen med mindre der er anført vejledende deltagerbetaling ved kursusbeskrivelsen. Deltagerbetaling opkræves i henhold til Undervisningsministeriets takstkatalog.

 

Videregående uddannelse - fuld deltagerbetaling

Læs mere ved at klikke her

 

EAN NR. 

Husk at  påføre EAN-nr til elektronisk fakturering ved tilmelding.

 

VEU-godtgørelse

Virksomhederne skal søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud for medarbejderne, hvis virksomheden udbetaler sædvanlig løn til medarbejderen under uddannelse. Men har medarbejderen selv tilmeldt sig via portalen, skal medarbejderen selv søge VEU-godtgørelse, og medarbejderen vil derfor også modtage VEU-godtgørelsen på sin nem-konto.

 

Private kursister kan ikke søge VEU-godtgørelse.

 

OBS:

Max 10 uger (50 dage/370 timer) med VEU-godtgørelse og befordringstilskud inden for et kalenderår.

Max tre gange med VEU-godtgørelse og befordringstilskud til samme uddannelse (AMU-fag).

 

Du skal være opmærksom på, at du ikke er berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis du ikke har været ansat mindst 14 dage forud for kurset.

Ligeledes skal der være et reelt løntab, du kan eksempelvis ikke holde ferie eller afspadsering og samtidig modtage VEU-godtgørelse.

  

Ledige på AMU

Ledige dagpengemodtagere har mulighed for at deltage i  jobrettet uddannelse.

Du kan som ledig ikke tilmelde dig elektronisk. Kontakt skolen for tilmelding. Kontakt dog først din A-kasse og dit Jobcenter inden du tilmelder dig et kursus.

Kontanthjælpsmodtagere og personer i kommunal aktivering skal have en aftale med kommunen. Kontakt din sagsbehandler.

 

Fravær

Din arbejdsgiver kan se dit fravær på et AMU kursus på virksomhedens side Virk.dk, dog kan arbejdsgiver ikke se årsagen til fraværet.

Ved fravær trækkes du i VEU-godtgørelse.

 

Gebyr ved udeblivelse og for sen framelding (AMU)

Læs mere ved at klikke her

 

Deltagerbetaling

Prisen fremgår på portalen www.efteruddannelse.dk, eller ret henvendelse til skolen.

 

AMU-udddannelsesbevis og enkeltfagsbevis

Et AMU-uddannelsesbevis udleveres til de kursister,som har gennemført kurset/uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Det betyder, at kursisten efter underviserens vurdering har nået de af Ministeriet godkendte handlingsorienterede mål i uddannelsen, og ligeledes deltaget aktivt i undervisningen. På enkeltfag udstedes en karaktermeddelelse i henhold til 7-trinsskalaen efter kursets afslutning.

 

Tompladsordning

Ønsker en arbejdsplads at gennemføre en uddannelse, selvom der ikke er fuldt hold, kan uddannelsen gennemføres mod, at arbejdspladsen betaler de resterende tomme pladser.

 

Vi tager forbehold for lovændringer og andre forhold, der kan få betydning for økonomien på AMU-kurserne.

 

Kost og logi

Deltager du i en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), og har du mere end 120 km i transport mellem din bopæl og uddannelsesstedet og retur, har du mulighed for at søge tilskud til udgifter til kost og logi, hvis du er indkvarteret andetsteds end i din bolig, og iøvrigt opfylder betingelserne i lovgivningen.

Du skal senest fire uger efter kursets sidste dag indsende dokumentation for dine udgifter.

Tilskud til udgiften til kost og logi kan maximal udgøre indtil kr. 500,00  pr. overnatning.

Læs mere i:

Bekendtgørelse om tilskud til kost og logi ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser

eller kontakt skolen for yderligere oplysninger.

 

Rygepolitik

Der må kun ryges i de dertil indrettede rygepavilloner

 

Kantine

Der er mulighed for at købe din forplejning i skolens kantine til rimelige priser.

Køleskab forefindes på skolen.

 
Webdesign by: kirk-holm.dk Copyright